Splošni pogoji poslovanja z darilno kartico TCG Park

1. člen
Splošni pogoji poslovanja z Darilno kartico TCG Park so pravna osnova za poslovanje z Darilno kartico TCG Park. Splošni pogoji poslovanja vežejo tako izdajatelja kot imetnika Darilne kartice TCG Park. Z nakupom ali uporabo se vsak imetnik Darilne kartice TCG Park zaveže k poznavanju in spoštovanju vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja.

Izdaja, nakup in uporaba Darilne kartice TCG Park

2. člen
Izdajatelj Darilne kartice TCG Park (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica TCG Park«) je podjetje POTCG d.o.o., Ljubljanska cesta 38B, 1293 Šmarje-Sap (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj«).

Darilna kartica TCG Park je brez vrednosti, dokler se je ob nakupu ne naloži z določenim dobroimetjem. Darila kartica TCG Park je na voljo v EVRIH (€). Darilno kartico možno kupiti izključno v trgovinah TCG Park v trgovskih centrih Supernova Ljubjana Rudnik in BTC Citypark Ljubljana.

Darilna kartica TCG Park se lahko koristi le v trgovinah TCG Park. Seznam trgovin najdete na spletni strani www.tcgpark.com/si/trgovine.

Lahko se jo uporabi večkrat do izpraznitve dobroimetja (v primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in jo je možno izkoristiti ob naslednjem nakupu do izpraznitve dobroimetja).

3. člen
Darilna kartica TCG Park je dobropisna kartica, opremljena s QR kodo, ki se uporablja za plačilo blaga in storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z Darilno kartico TCG Park. Vsaka Darilna kartica TCG Park ima edinstveno identifikacijsko številko.

Darilna kartica TCG Park ni poimenska kartica in ob njenem nakupu ni potrebno predati nobenih osebnih podatkov.

Darilna kartica TCG Park je plačilno sredstvo v plastični ali elektronski obliki (pdf dokument). Darilna kartica TCG Park ni kartica zvestobe in ni poimenska (previdnost pri izgubi).

4. člen
Nakup Darilne kartice TCG Park je trenutno možen samo fizično (offline) v trgovinah navedenih v 7. členu.

Offline lahko Darilno kartico TCG Park kupite v času obratovanja trgovine na blagajni.

5. člen
Minimalen znesek, ki se lahko naloži na Darilno kartico TCG Park, je 10 € (z besedo: deset evrov), maksimalni znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je 500 € (z besedo: petsto evrov). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se zaokrožijo na 10 € (z besedo: deset evrov).  

Darilna kartica TCG Park se z dobroimetjem napolni ob nakupu na blagajni trgovine.

Nakup z Darilne kartico TCG Park je možen do višine razpoložljivega zneska na darilni kartici. Če vrednost zneska na darilni kartici ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, kupec doplača razliko do vrednosti nakupa blaga. Če je vrednost nakupa nižja od razpoložljivega zneska na darilni kartici, lahko preostalo vrednost uporabi do izteka veljavnosti darilne kartice.

Uporaba Darilne kartice TCG Park je možna, dokler ni prazna (stanje je enako 0 €) v času njene veljavnosti. Darilne kartice TCG Park ni mogoče ponovno napolniti. Dobroimetje, naloženo na Darilni kartici TCG Park, se ne obrestuje. Nakup na obroke z darilno kartico ni mogoč. Darilnih kartic ni mogoče zamenjati za gotovino.

Imetnik Darilne kartice TCG Park lahko preveri stanje na Darilni kartici TCG Park in datum veljavnosti na blagajnah trgovin TCG Park.

6. člen
Za naročene Darilne kartice TCG Park se kupcu (fizični) izda predračun in nato še račun, ki je sestavljen iz dveh delov:

  1. del: vrednost naročenih Darilnih kartic TCG Park (število Darilnih kartic x dobroimetje v €/kartico), na kar se DDV ne obračuna (0 %).
  2. del: stroški obdelave naročila in pošiljanja Darilnih kartic TCG Park ter morebitni stroški personalizacije. Stroški pošiljanje Darilnih kartic TCG Park so nični v primeru osebnega dviga (prevzema) naročenih Darilnih kartic TCG Park.

Pošiljanje Darilne kartice TCG Park je možno le na naslov v Sloveniji.

Unovčljivost Darilne kartice TCG Park

7. člen
Darilna kartica TCG Park se lahko koristi v spodnjih trgovinah TCG Park:

TCG Park Supernova Ljubljana Rudnik
TCG Park BTC Citypark Ljubljana

Darilno kartico TCG Park je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica TCG Park je na voljo v enem natisnjenim tematskim motivom.

8. člen
Nakup z Darilno kartico TCG Park je možno izvesti samo v višini dobroimetja na darilni kartici. Če vrednost dobroimetja na Darilni kartici TCG Park ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, stranka doplača razliko do vrednosti kupljenega blaga. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja na Darilni kartici TCG Park, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in ga je možno izkoristiti do izteka veljavnosti darilne kartice.

Nakup na obroke z Darilno kartico TCG Park ni možen. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino; prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. Darilna kartica TCG Park je vezana na interni sistem trgovine TCG Park. Če ta sistem ne deluje in zato ni možno preveriti in odbiti denarnega zneska na darilni kartici, nakup z darilno kartico (do ponovne vzpostavitve sistema) ni možen.

Veljavnost, uporaba in prenehanje pravice uporabe Darilne kartice TCG Park

9. člen
Darilna kartica TCG Park Sloveniji velja 1 (eno) leto od datuma polnitve. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na Darilni kartici TCG Park ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik Darilne kartice TCG Park do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik Darilne kartice TCG Park je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti Darilne kartice TCG Park.

Za več informacij o zapadlosti Darilne kartice TCG Park se kupec obrne na eno izmed blagajn trgovin TCG Park ali na e-poštni naslov [email protected].

10. člen
Darilna kartica TCG Park se ne izdaja na ime in priimek kupca oz. imetnika. Imetnik Darilne kartice TCG Park lahko Darilno kartico TCG Park prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz Darilne kartice TCG Park pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj Darilne kartice TCG Park ni zavezan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za izgubo, uničenje ali morebitne zlorabe Darilne kartice TCG Park.

Izguba in tatvina Darilne kartice TCG Park

11. člen
Za izgubo ali tatvino Darilne kartice TCG Park in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico TCG Park ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici TCG Park, izdajatelj ne odgovarja.

V primeru nedelovanja Darilne kartice TCG Park, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik Darilno kartico TCG Park dostavi v eno izmed naštetih trgovin iz člena 7.

Izguba, poškodba Darilne kartice TCG Park

12. člen
V primeru izgubljene Darilne kartice TCG Park imetniku ne pripada pravica do zamenjave. Izgubljene Darilne kartice TCG Park se 1 mesec po najdbi hranijo na eni izmed trgovin TCG Park, navedene v 7. členu Splošnih pogojev poslovanja z Darilno kartico TCG Park. Izgubljena / najdena Darilna kartica TCG Park se izroči imetniku, če le-ta predloži potrdilo o nakupu dotične Darilne kartice TCG Park.

V primeru poškodovane Darilne kartice TCG Park na mestu QR kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar mora biti QR koda čitljiva oz. morajo biti vidni znaki ID Darilne kartice, da jo prodajalec lahko ročno odtipka v kartični sistem. Za izgubo ali krajo Darilne kartice TCG Park in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico TCG Park ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici TCG Park, izdajatelj ne odgovarja.

Reševanje reklamacij pri nakupu Darilne kartice TCG Park

13. člen
Za reševanje reklamacij pri nakupu Darilne kartice TCG Park je pristojen izdajatelj.

V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu Darilne kartice TCG Park, kupec reklamacijo rešuje takoj na blagajni trgovine TCG Park, ki so navedene v 7. členu, v kateri je Darilno kartico TCG Park kupil in nanjo naložil želeno dobroimetje.

V primeru kasnejših reklamacije kupec kontaktira TCG Park pisarne ([email protected]). Reklamacija je možna največ 1 mesec po nakupu Darilne kartice TCG Park (rok začne teči od dneva nakupa na potrdilu o nakupu). Potrdilo o nakupu je osnova za vsakršno reklamacijo Darilne kartice TCG Park. Brez Potrdila o nakupu reklamacija ni možna.

Če ne gre za utemeljeno reklamacijo, za fizične kupce vračilo darilne kartice ni možno. Prav tako ni možno prenašanje vsote iz ene darilne kartice na drugo.

Reševanje reklamacij pri unovčevanju Darilne kartice TCG Park

14. člen
V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem Darilne kartice TCG Park, kupec reklamacijo rešuje na prodajnem mestu (v trgovini), kjer je opravil nakup z Darilno kartico TCG Park.

Končne in prehodne določbe

15. člen
Ti Splošni pogoji poslovanja z Darilno kartico TCG Park in spremembe splošnih pogojev poslovanja z Darilno kartico TCG Park začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani www.tcgpark.com/si. Z veljavnostjo teh splošnih pogojev poslovanja preneha veljavnost vseh predhodnih različic.

Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja z Darilno kartico TCG Park, vključno z navedbo trgovin, v katerih je možna uporaba Darilnih kartic TCG Park.

16. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba Darilne kartice TCG Park je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z Darilno kartico TCG Park, če ugotovi, da je ta ponarejena, če je njena veljavnost potekla ali če je Darilna kartica TCG Park tako uničena oziroma poškodovana, da iz nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja. Morebitni spori med imetnikom Darilne kartice TCG Park in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija, v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.

Kontaktni podatki

17. člen
Za pridobitev dodatnih informacij:

TCG Park Supernova Ljubljana Rudnik:
[email protected] in 01 810 90 99 (številka 1)

TCG Park BTC Citypark Ljubljana:
[email protected] in 01 810 90 99 (številka 2)

TCG Park spletna stran:
[email protected] ali preko spletnega obrazca